adj.

harmonious.

adj.

Որ ինչ է եղանակաւ նուագելի.

Սաղմոսիւք եւ եղանակաւոր աղաղակաւ։ Երգս եղանակաւորս յօրինէին. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)

Ամենայն եղանակաւոր երգք». այսինքն շարականք. (Զքր. ծործոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղանակաւոր եղանակաւորք
accusatif եղանակաւոր եղանակաւորս
génitif եղանակաւորի եղանակաւորաց
locatif եղանակաւորի եղանակաւորս
datif եղանակաւորի եղանակաւորաց
ablatif եղանակաւորէ եղանակաւորաց
instrumental եղանակաւորաւ եղանակաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղանակաւորեմ, եցի

Եղանակաւորումն, ման

Յեղանակաւոր

Voir tout