cf. եղբայրսիրութիւն.

Զգթութիւն եղբայրասիրութեան վասն եղբօրն փրկութեան ունել՝ վշտանալ ի մեղսն. (Բրս. հց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղբայրասիրութիւն եղբայրասիրութիւնք
accusatif եղբայրասիրութիւն եղբայրասիրութիւնս
génitif եղբայրասիրութեան եղբայրասիրութեանց
locatif եղբայրասիրութեան եղբայրասիրութիւնս
datif եղբայրասիրութեան եղբայրասիրութեանց
ablatif եղբայրասիրութենէ եղբայրասիրութեանց
instrumental եղբայրասիրութեամբ եղբայրասիրութեամբք