s.

hatred, ill will towards a brother.

s.

μισαδελφία fratris odium Եղբայրատեացն գոլ. ատելութիւն եղբօր.

Զեղբայրատեցութիւն յանձանց ձերոց ոչ հալածեցէք. (Ճ. ՟Գ.։)

Եղբայրատեցութիւնն վերագոյն յանցանք են քան զամենայն յանցանս. (Հց. աթ. կիւրղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղբայրատեցութիւն եղբայրատեցութիւնք
accusatif եղբայրատեցութիւն եղբայրատեցութիւնս
génitif եղբայրատեցութեան եղբայրատեցութեանց
locatif եղբայրատեցութեան եղբայրատեցութիւնս
datif եղբայրատեցութեան եղբայրատեցութեանց
ablatif եղբայրատեցութենէ եղբայրատեցութեանց
instrumental եղբայրատեցութեամբ եղբայրատեցութեամբք