s.

villany, wick-edness, heinous crime.

s.

Չարագործութիւն.

Հետեւանք եղեռնագործութեան՝ պարսաւ. (Սկեւռ. աղօթ.։)

Փայտ, խոտ, եւ եղէգն զեղեռնագործութեան բերէ զնշանակ. (Գր. հր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղեռնագործութիւն եղեռնագործութիւնք
accusatif եղեռնագործութիւն եղեռնագործութիւնս
génitif եղեռնագործութեան եղեռնագործութեանց
locatif եղեռնագործութեան եղեռնագործութիւնս
datif եղեռնագործութեան եղեռնագործութեանց
ablatif եղեռնագործութենէ եղեռնագործութեանց
instrumental եղեռնագործութեամբ եղեռնագործութեամբք