s.

rascality, wickedness.

s.

Եղեռն. եղեռնագործութիւն.

Մոլեգնականն եղեռնութիւն տոհմին յակոբայ. (Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղեռնութիւն եղեռնութիւնք
accusatif եղեռնութիւն եղեռնութիւնս
génitif եղեռնութեան եղեռնութեանց
locatif եղեռնութեան եղեռնութիւնս
datif եղեռնութեան եղեռնութեանց
ablatif եղեռնութենէ եղեռնութեանց
instrumental եղեռնութեամբ եղեռնութեամբք