s.

funeral song;
elegy.

s.

Որպէս յն. ἑλεγεία . լտ. ululatus կամ τραγῳδία tragoedia Ողբերգութիւն. եղերական երգ. վայնասուն.

Զնոյն ձայն կրկնակական եղերերգութեան լալեաց բազմութեան. (Նար. ՟Խ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղերերգութիւն եղերերգութիւնք
accusatif եղերերգութիւն եղերերգութիւնս
génitif եղերերգութեան եղերերգութեանց
locatif եղերերգութեան եղերերգութիւնս
datif եղերերգութեան եղերերգութեանց
ablatif եղերերգութենէ եղերերգութեանց
instrumental եղերերգութեամբ եղերերգութեամբք