adj.

Ունօղ զերիս պարիսպս. իրեք պատով

Երեքպարսպեան քաղաք, կամ աշտարակ. (Սկեւռ. աղ. եւ Սկեւռ. յար.։ Շ. մտթ.։)

Որ յերրորդութենէ անտի ունի զայս երիս, զհաւատս, զլոյս, եւ զսէր, երեքպարսպեան քաղաք է. (Եւագր. ՟Ժ։)

Ա՛ռ զտրապօլիս զերեքպարսպեան ամրութեամբ պատեալն գեղեցկաշէն քաղաք. (Երզն. քեր. յիշատ.։)