adv.

towards evening.

adv.

Որպէս Երեկուն, Երեկոյն. այսինքն Ընդ երեկս. իրիկունը.

Զկէս նորա այգուն, եւ զկէս նորա երիկուն (կամ երեկուն)։ Յորժամ սեղանն իսկ առաջի կայցէ երիկունն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 10։)

Երիկունն երբ ի մահիճսն ելանես. (Նեղոս.։)

Յառաւօտուն ... եւ յօր հասարակն՝ զօրաւոր, եւ երիկունն (կամ յերիկոյն) աղքատ. (Լմբ. սղ. ՟Լ։)

(Երեւեցան) լուսինն եւ աստեղք յերիկունն. (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յերիկուն

Voir tout