s.

Վարելն զերիվար յընթացս. ձի քշելը մէնզիլի պէս.

Յանտիոքայ երիվարավարութեամբ ի կոստանդինուպօլիս հասանէր. (Սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երիվարավարութիւն երիվարավարութիւնք
accusatif երիվարավարութիւն երիվարավարութիւնս
génitif երիվարավարութեան երիվարավարութեանց
locatif երիվարավարութեան երիվարավարութիւնս
datif երիվարավարութեան երիվարավարութեանց
ablatif երիվարավարութենէ երիվարավարութեանց
instrumental երիվարավարութեամբ երիվարավարութեամբք