s.

young man, young gentleman;
թէ գոյր —ի գիտութիւն եւ ծերոյն զօրութիւն, if young folks had experience, and old ones strength.

adj. s.

νεανίας, νεανίσκος, νεώτερος juvenis, adolescens Այր յարբունս հասեալ՝ առոյգահասակ ընդ մէջ պատանւոյ եւ ծերոյ. ստէպ ասի եւ զառոյգ պատանեկաց, եւ զժիրաժիր մանկանց, որոց արիւնն եռայ. կտրիճ.

Յերիտասարդաց մինչեւ ցծերս. (Ծն. ՟Ժ՟Թ. 4։)

Երիտասարդօք հանդերձ եւ ծերովք մերովք. (Ել. ՟Ժ. 9։)

Զերիտասարդն հանդերձ կուսիւն. (Օր. ՟Լ՟Բ. 25։)

Ընտրեաց յամենայն երիտասարդաց իսրայէլի, եւ ճակատեցոյց. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ. 9։)

Յիմարեցուցանէ զմիտս երիտասարդաց. (Առակ. ՟Է. 10։)

Երիտասարդ զմիջին հասակն անուանէ, որ ոչ կարի ծեր իցէ, եւ ո՛չ կարի մանուկ. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Գ։)

Ի գալ երրորդ եօթանն, որ է ըստ թուոյ ժամանակին քսան եւ մի ամ, սկիզբն լինի մուրուացն, եւ անուանին երիտասարդք. (Լմբ. սղ.։)

Հանապազ երիտասարդ մարդոյ միտք զբօսեալ են ի ցանկութիւն. (Ոսկիփոր.։)

Տեսայ զհամբակս եւ զերիտասարդ աղջկունս՝ կաճառելով ընդ միմեանս խոհեմասիրաբար. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երիտասարդական

Երիտասարդանամ, ացայ

Երիտասարդանոց, աց

Երիտասարդապէս

Երիտասարդութիւն, ութեան

Երիտասարդուհի

Voir tout