adj.

ἐπτάπυλος septem portarum Որոյ են դրունք եօթն.

Թողից (զշինուած) զհրապաշտ կրակարանին զեօթնադուռն թագաւորական տաճարին՝ որ ի շօշ քաղաքի. (Անան. եկեղ։)

Երթեալ ի քաղաքն թիւասի եօթնադրունս. (Հ=Յ. հոկտ. ՟Ժ՟Ը.։)

Ի քաղաքն թիւաս, որ է եօթնադրունսն յելլադա։ Զաքայիա, եւ զներքին թեբէս զեօթնադրունսն. (Հ. կիլիկ.։)