s.

crawling, creeping

s.

Զեռալն. կայտռումն. իսկ Զեռմունք՝ իբր զեռունք, կայտառք.

Ծով եւ գետք խայտացեալ՝ ծափս հարցեն զեռմամբք. (Զքր. կթ.) ի մկրտ. իմա՛ եռացմամբ, կամ զեռնովք։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զեռումն զեռմունք
accusatif զեռումն զեռմունս
génitif զեռման զեռմանց
locatif զեռման զեռմունս
datif զեռման զեռմանց
ablatif զեռմանէ զեռմանց
instrumental զեռմամբ զեռմամբք