s.

Զուարթառատն գոլ.

Վասն խոհեմութեան եւ զուարթառատութեան եւ պարզմտութեան. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զուարթառատութիւն զուարթառատութիւնք
accusatif զուարթառատութիւն զուարթառատութիւնս
génitif զուարթառատութեան զուարթառատութեանց
locatif զուարթառատութեան զուարթառատութիւնս
datif զուարթառատութեան զուարթառատութեանց
ablatif զուարթառատութենէ զուարթառատութեանց
instrumental զուարթառատութեամբ զուարթառատութեամբք