adj.

ԶՈՒԱՐԹԱՏԵՍ ԶՈՒԱՐԹԱՏԵՍԱԿ ԶՈՒԱՐԹԱՏԵՍԻԼ. Զուարթ տեսանելով. զուարթադէմ, կայտառ. եւ Ուռճացեալ.

Զուարթատես ողկոյզ. (Պրոկղ. յՈսկեբ.։)

Զուարթատեսակ երեսք. (Մաշտ.։)

Զուարթատեսիլ դիմօք հրաշալի. (Գանձ.։)

Զուարթատեսիլ նա տեսողացն երեւէր. (Յհ. կթ.։)

Ոչինչ լքեալ անկանէր յիւրմէ զուարթատեսիլ երեսաց. (Վրք. ոսկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զուարթատեսիլ

Voir tout