adj.

of fine aspect, pretty, beautiful, handsome;
— դէմք երեսք, cheerful countenance, serene aspect.

adj.

ԶՈՒԱՐԹԱՏԵՍ ԶՈՒԱՐԹԱՏԵՍԱԿ ԶՈՒԱՐԹԱՏԵՍԻԼ. Զուարթ տեսանելով. զուարթադէմ, կայտառ. եւ Ուռճացեալ.

Զուարթատես ողկոյզ. (Պրոկղ. յՈսկեբ.։)

Զուարթատեսակ երեսք. (Մաշտ.։)

Զուարթատեսիլ դիմօք հրաշալի. (Գանձ.։)

Զուարթատեսիլ նա տեսողացն երեւէր. (Յհ. կթ.։)

Ոչինչ լքեալ անկանէր յիւրմէ զուարթատեսիլ երեսաց. (Վրք. ոսկ.։)