adj.

Լցեալ զուարճութեամբ. հրճուալից. ցնծալից. բերկրալից եւ զուարթագին.

Օրհնել զուարճալից բերանօք զհրաշագործն Աստուած. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Զուարճալից ուրախութեամբ բարգաւաճեալ. (Զքր. կթ.։)

Զուարճալից առնել զմանկունս նոր Սիովնի. (Ճ. ՟Բ.։)

Այսօր զուարթնոցն դասք ըստ զուարճալից իւրեանց անուանն խնդութեամբ երեւեալ տրտմազգեստիցն. (Սկեւռ. յար.։)