s.

act of offering, of dedicating one's self;
presentation;
offering, present.

s.

Ընծայելն, իլն. եւ Յանդիման լինելն. եւ Ընծայ.

Այսօր ի տաճարն եկիր յընծայումն Քրիստոս. (Շար.։)

Յանապականութիւն Աստուածութեանդ քո փոխարկես զընծայումս. (Խոսր. պտրգ.։)

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԸՆԾԱՅՄԱՆ, այսինքն ընծայութեան. իբր Կնքահայր։ (Դիոն. եկեղ.։)

ԸՆԾԱՅՈՒՄՆ ԼՈՒՍՆԻ, է Ծնունդ նորա. լուսնի նորիլը, նոր լուսին.

Յընծայման լուսնին ... Ամիս (լինի) յընծայմանէն յընծայումն. (Շիրակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընծայումն ընծայմունք
accusatif ընծայումն ընծայմունս
génitif ընծայման ընծայմանց
locatif ընծայման ընծայմունս
datif ընծայման ընծայմանց
ablatif ընծայմանէ ընծայմանց
instrumental ընծայմամբ ընծայմամբք