s.

subscription;
մտանել յ—, to subscribe to;
ելանել յընկերագրութենէ, to cease to subscribe, to be no longer a subscriber;
պայմանք ընկերագրութեան, terms of -.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընկերագրութիւն ընկերագրութիւնք
accusatif ընկերագրութիւն ընկերագրութիւնս
génitif ընկերագրութեան ընկերագրութեանց
locatif ընկերագրութեան ընկերագրութիւնս
datif ընկերագրութեան ընկերագրութեանց
ablatif ընկերագրութենէ ընկերագրութեանց
instrumental ընկերագրութեամբ ընկերագրութեամբք