vn.

to accompany one's self, to associate one's self, to become a partner.

ձ.

Ընկերակից լինել. կցորդիլ. հաւասարիլ.

Եթէ ընդ բարիսն շրջին եւ ընկերակցին գործովք, նոյնպէս լինին եւ նոքա. (Բրսղ. մրկ.։)