adj.

covered, overspread;
wet, moistened, immersed, soaked, imbued;
dirty, muddy.

adj.

Որպէս թէ Թաթիւ շաղախեալ. թաթաւեալ. թաթաղեալ. թացեալ. թաթխած, թաթղած.

Եթէ աղբով թաթախ եւ կամ տղմով ձեռքդ էին, իշխէի՞ր արդեօք յաղօթս կալ։ Եթէ գայռիւ ուրուք ձեռքն թաթախ էին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 26։)

(Թռչնոյ) անդրէն ի նաւն գալ՝ կաւով թաթախ զմագիլսն բերեալ։ Դարձեալ արձակէր (զհաւսն), եւ եկեալ՝ կաւով թաթախ զմագիլսն բերէին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մրաթաթախ

Ջրաթաթախ

Voir tout