ԹԱԿԱՐԴԱՊԱՏ եւ ԹԱԿԱՐԴԱՊԱՏԵԱԼ. Թակարդաւ պատօղ, պատեալ, պատելով.

Ի դիւացն թակարդապատ պատրանքն. (Լծ. կոչ.։)

Թակարդապատ արարեալ զքեզ քոյին խորհրդովքն շաղեալ պատեալ. (Կոչ. ՟Բ։)

Թակարդապատ եղեալ ի մենքենայից բանսարկութիւնն. (Ճ. ՟Բ.։)

Տրտմական հոգովք պաշարեալ եւ թակարդապատեալ. (Կորիւն.։)