va.

to entrap, to ensnare, to decoy;
to take in a net, to catch, to lace;
to entangle, to allure, to dupe.

ն.

Թակարդօք պատել, փակել, պաշարել, շաղել, որսալ. եւ Կապել.

Իբրեւ վարմաւ որսորդաց թակարդեալ զլեառն (եւ զբնակիչս). (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)

Ընդ զգալիսս յածեալ, եւ ի նոսին թակարդեալ. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Ի զբաղմանց աշխարհիս թակարդեալ. (Լմբ. պտրգ.։)

Բազում ինչ այն է, որ լարիւս թակարդի. (Նար. երգ.։)

Զազատ ջոկս անասնոց թակարդեալ տոռամբք, ընդ ո՛ր կամիմք՝ ածեմք. (Լմբ. սղ.։)

Մերթ՝ Լարել զթակարդ, դնել զորոգայթ.

Թակարդէ զմենքենայս իւր հրեշտակն հակառակ. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ի՟Գ։)