s.

mallet;
large hammer;
pavers beetle, rammer.

ԹԱԿ կամ ԹԱԿՆ. որ եւ ռմկ. թակ. ասի եւ ԹԱԿԱՂ։ Փայտ գնտածայր՝ ի հարկանել զցիցս. բիր մեծագլուխ. կոփիչ, տոփան. կռան.

Թակն զգլխոյ ձերմէ կոշկոճիչ կապէք զիս. (Բուզ. ՟Դ. 3։)

Թակաւ բաղխէին. (Բառ. ստեփ. լեհ.։)

Եւ Կենդանի ինչ անյայտ կամ կեղծեալ վասն օրինակի, որ ի յունականն է Մուկն.

Քանզի եւ ո՛չ ներ թակն՝ ակն նշանական, այլ՝ ձայն է այժմ միայն. (Պերիարմ. (յն. մի՛ս, ի՛ս))

ուր այսպէս գրէ (Անյաղթն.)

Ցուցանէ յումեմնէ կենդանւոյ, որ կոչի թակն. քանզի թակն ասելով՝ տեսակ իմն անբան կենդանւոյ նշանակէ. իսկ ակն՝ ոչ եւս տեսակ կենդանւոյ. ապա ուրեմն ներթականս՝ ակնս ոչինչ նշանակէ։

Յորմէ եւ Երզն. քեր.

Որպէս զայն կենդանի, որ կոչի թակն. զոր թէ զմի գիրն առնու ոք յետ, նա նշանակէ ակն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղօթական

Աղօթակեր

Աղօթակիր

Անգայթակղ

Անգայթակղելի

Անգթական

Անկրթական

Անհիւթական

Աննիւթական

Բլթակ, աց

Բութակ, աց

Գաղթական, աց

Գաղթականութիւն, ութեան

Գայթակղիմ, եցայ

Գայթակղոտ

Գայթակղութիւն, ութեան

Դիւթական, աց

Ենթակայ, ից

Ենթակայական

Ենթակայանամ, ացայ

Voir tout