s.

felt head-piece.

s.

Սաղաւարտ՝ թաղեայ (որպէս կարծի).

Զթաղակ ի գլուխն եդեալ մանուկն աղեքսանդր. (Բառ. ստեփ. լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թաղակից լինիմ

Թաղակցիմ, եցայ

Voir tout