s.

quarter, ward, district;
part;
neighbourhood.

s.

κώμη vicus, regio, plagae. իտ. contrada Կողմն եւ կողմն քաղաքի՝ զատուցեալ փողոցիւք որպէս շէն կամ գիւղ փոքրիկ.

Իսկ որ յառաջագոյն շինեալ Բիւզանդիոն՝ էր թաղ մի յեզեր նորին քաղաքի. (Փարպ.։)

Քաղաք ասելն նշանակէ զզգալիս, որ թաղք թաղք շինեցաւ յամենայն երկիր. (Վրդն. սղ.։)

ԹԱՂ ըստ Ա. նշ.

Յառնուլն զմծխիթայ, զթաղքն՝ որ սարակինա կոչեցաւ, եւ զաւանաթաղն հրէից. (Պտմ. վր.։)

ԹԱՂ 3 (ի, աւ.) գ. ԹԱՂ որ եւ ԹԱՂԻ. πίλημα lana coacta, pileus Մազոտ եւ խիտ գործած ի բրդոյ. կաճ. թաղիք. քէչէ.

Զգեստն ինքեանց յասուէից կազմեալ. զոր ի զօրութիւն թիկանց ուժոյ բազկաց ճնշեալ, եւ մածուցեալ ընդ միմեանս զնրբութիւն մազոյն՝ թաղ կոչեցին. որ զջուր ծծէ իբրեւ զսպունգ. (Արծր. Գ. 2։)

Վառեալ եւ թաղեաւ կաճեայ (ի տեղի զրահի). (Խոր. Գ. 9. յորմէ եւ Ասող. եւ Վրդն.։) (ա՛յլ ձ. թաղիւ, կամ թաղաւ։)

ԹԱՂ 3 որպէս Թաղիք. քեչէ.

Ամպ թանձրահոծ իբրեւ զթաղ լմեալ. (Արծր. Ա. 3։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբեղաթաղ

Անթաղ

Գրթաղ, աց

Դիաթաղ, աց

Թաթաղեմ, եցի

Թաթաղուն

Թաղակ, աց

Թաղակից լինիմ

Թաղակցիմ, եցայ

Թաղանթ, աց, ոց, ից

Թաղանթագէղ

Թաղանթազարդ

Թաղանթաթեւ

Թաղանթային

Թաղանթապատեալ

Թաղանթիմ

Թաղասմաւոր, աց

Թաղար, աց

Թաղեայ

Թաղելութիւն, ութեան

Voir tout