s.

diocese, bishopric;
episcopal revenues.

s.

ԹԵՄ կամ ԹԷՄ. διοίκησις dioecesis (իսկ θέμα , դիր, դրութիւն). Վիճակ եպիսկոպոսի. գաւառ անկեալ ընդ իշխանութեամբ եպիսկոպոսութեան.

Ի Մովսիսէ Ցուրտաւայ եպիսկոպոսէ, որ է Խաչենք. զորոյ զթեմն այժմ ունի Հաղբատ. (Ուռպ.։)

Եպիսկոպոսք (էին ի Հայս) ՟Ե՟Ճ., փառաւորք, եւ գաւառատեսուչս ի վերայ ՟Ե՟Ճ. թեմի. (Ուռհ.։)

Առանց գործոյ եպիսկոպոսն զթէմն ուտէ, եւ քահանայն զժողովուրդն։ Որ անկածն է, իբրեւ զհայրենիս զթէմն ուտէ, եւ զմուտս ժողովրդոցն. (Զքր. ծործ.։)

Ասիա Եփեսոս է իւր թիմովն, եւ վիճակ Յոհաննու աւետարանչին։ Կորնթոս իւր թիմովն, եւ այլն. (Վրդն. աշխարհ.։)

ԹԵՄ թիմի.

Ետ արշիլն զշամշոյդէ որդւոյն իւրոյ ամենայն թիմաւն. (Պտմ. վր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղօթեմ, եցի

Անաթեմայ

Անաթեմայեմ, եցի

Առթեմ, եցի

Առխեթեմ, եցի

Արծաթեմ, եցի

Բթեմ, եցի

Բօթեմ, եցի

Գաղթեմ, եցի

Գայթեմ, եցի

Գթեմ, եցի

Գրթեմ

Դիւթեմ, եցի

Թաթեմ, եցի

Թեմակալ

Թեմական

Թղթեմ, եցի

Ժուայթեմ, եցի

Ժքթեմ, եցի

Խայթեմ, եցի

Voir tout