s.

growth of wings.

s.

πτεροφυΐα pennarum generatio, plumescentia Բուսանել թեւոց՝ որպէս եւ փետրոց.

Կամ թռչնոց մազեղ թեւաբուսութիւն ստեղծեալ. (Դիոն. երկն. Շ. հրեշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թեւաբուսութիւն թեւաբուսութիւնք
accusatif թեւաբուսութիւն թեւաբուսութիւնս
génitif թեւաբուսութեան թեւաբուսութեանց
locatif թեւաբուսութեան թեւաբուսութիւնս
datif թեւաբուսութեան թեւաբուսութեանց
ablatif թեւաբուսութենէ թեւաբուսութեանց
instrumental թեւաբուսութեամբ թեւաբուսութեամբք