cf. Թեկն.

Ի բարդութիւնս եւ յածանցս միայն գտանի. իսկ առանձինն գրի ըստ ձեռագրաց միշտ Թեկն, կամ Թէկն, թիկան, կամբ. տե՛ս ի վեր. որպէս եւ զկնի տեսցես ԹԻԿՈՒՆՔ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թիկնաթոռ, ոց

Թիկնախիլ

Թիկնակից

Թիկնամէջ

Թիկնանոց, աց

Թիկնապահ, աց

Թիկնացաւութիւն, ութեան

Թիկնաւէտ

Թիկնեղ

Թիկնոց, աց

Թիկնոցակ, ի

Voir tout