s.

shovel;
blade of an oar, oar;
rudder, helm;
bagnio, hulks;
թի պարտիզի, spade, shovel;
թի փռան, a baker's shovel;
թիակ կրակարանի, fire-shovel;
— փայտեայ, wooden shovel.

s.

κώπη remus (թի նաւակի, եւ մեղեխ) Գործի բրելոյ, պեղելոյ, եւ Վարելոյ զնաւակ։

Իսկ (Սղ. ձ. 7.)

Յորթ (կամ յորդ կամ յարդի) եւ ի թի ծառայելոյ (կամ, եւ ի թիոյ ծառայութենէ). յն. քո՛ւֆինոս, է կողով. ռմկ. քիւֆէ։ Գուցէ թարգմանն մեր ընթեռնոյր քօ՛փի, որ է թիակ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբայութիւն, ութեան

Աբեղայութիւն, ութեան

Աբեղութիւն, ութեան

Ագահութիւն, ութեան

Ազատագրութիւն, ութեան

Ազատականութիւն, ութեան

Ազատամտութիւն, ութեան

Ազատասիրութիւն, ութեան

Ազատութիւն, ութեան

Ազատտատոհմութիւն, ութեան

Ազգաբանութիւն, ութեան

Ազգաթիւ

Ազգախառնութիւն, ութեան

Ազգականութիւն, ութեան

Ազգակցութիւն, ութեան

Ազգահատութիւն, ութեան

Ազգապետութիւն, ութեան

Ազգապղծութիւն, ութեան

Ազգասիրութիւն, ութեան

Ազգատեցութիւն, ութեան

Voir tout