s.

circumcision.

s.

περιτομή circumcisio Թլփատիլն. յապաւումն. կրճատումն. կրճատութիւն. եւ Այր թլփատեալ. (Ծն. ՟Դ. 25։ Գծ. ՟Ժ՟Ա. 2. ՟Ա. Կոր. ՟Է. 19։ Փիլիպ. ՟Գ. 3։)

Իսկ (Երեմ. ՟Ժ՟Ա. 16.)

Ձիթենի վարսաւոր ... ի ձայնէ թլփատութեան նոցա ... անպիտանացան ոստք. թուի յապաւումն տնկոց. այլք իմանան յեբր. շառաչիւն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թլփատութիւն թլփատութիւնք
accusatif թլփատութիւն թլփատութիւնս
génitif թլփատութեան թլփատութեանց
locatif թլփատութեան թլփատութիւնս
datif թլփատութեան թլփատութեանց
ablatif թլփատութենէ թլփատութեանց
instrumental թլփատութեամբ թլփատութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անթլփատութիւն, ութեան

Voir tout