va.

to make brown, to tan.

ն.

μαυρόω obscuro Տալ թխանալ. մթագնել. մթնցընել, սեւցընել.

Ընդէ՞ր զառաջին գեղեցկութիւնն իմ թխացուցեր. (Ոսկ. ծն.։)

Զպայծառութիւն օդոյն թխացուցանելով. (Շ. բարձր.։ եւս եւ Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թխացուցանեմ
դու թխացուցանես
նա թխացուցանէ
մեք թխացուցանեմք
դուք թխացուցանէք
նոքա թխացուցանեն
Imparfait
ես թխացուցանեի
դու թխացուցանեիր
նա թխացուցանէր
մեք թխացուցանեաք
դուք թխացուցանեիք
նոքա թխացուցանեին
Aoriste
ես թխացուցի
դու թխացուցեր
նա թխացոյց
մեք թխացուցաք
դուք թխացուցէք
նոքա թխացուցին
Subjonctif
Présent
ես թխացուցանիցեմ
դու թխացուցանիցես
նա թխացուցանիցէ
մեք թխացուցանիցեմք
դուք թխացուցանիցէք
նոքա թխացուցանիցեն
Aoriste
ես թխացուցից
դու թխացուսցես
նա թխացուսցէ
մեք թխացուսցուք
դուք թխացուսցջիք
նոքա թխացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թխացուցաներ
դուք մի՛ թխացուցանէք
Impératif
դու թխացո՛
դուք թխացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թխացուցանիջիր
դուք թխացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թխացուսջի՛ր
դուք թխացուսջի՛ք