vn.

to become hostile;
to be hostile.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թշնամանամ
դու թշնամանաս
նա թշնամանայ
մեք թշնամանամք
դուք թշնամանայք
նոքա թշնամանան
Imparfait
ես թշնամանայի
դու թշնամանայիր
նա թշնամանայր
մեք թշնամանայաք
դուք թշնամանայիք
նոքա թշնամանային
Aoriste
ես թշնամացայ
դու թշնամացար
նա թշնամացաւ
մեք թշնամացաք
դուք թշնամացայք
նոքա թշնամացան
Subjonctif
Présent
ես թշնամանայցեմ
դու թշնամանայցես
նա թշնամանայցէ
մեք թշնամանայցեմք
դուք թշնամանայցէք
նոքա թշնամանայցեն
Aoriste
ես թշնամացայց
դու թշնամասցիս
նա թշնամասցի
մեք թշնամասցուք
դուք թշնամասջիք
նոքա թշնամասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թշնամանար
դուք մի՛ թշնամանայք
Impératif
դու թշնամացի՛ր
դուք թշնամացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թշնամասջի՛ր
դուք թշնամասջի՛ք