s.

tuft of shrubs, bush, bramble;
thicket, copse, underwood.

s.

φυτόν, ξυλώδης virgultum, arbusta, arbusculum Տունկ փոքր, եւ ցած ի բնէ. եւ եւս Թաւ ոստ, ճիւղ. թուփ, թփեր.

Թուփ առ թուփ բուսեալ ի սրահսն իբրեւ յանտառի։ Ի դաշտի ուր ոչ գուցէ թուփ թաքստի. (՟Ա. Մակ. ՟Դ. 38։ ՟Ժ. 73։)

Թուփ վարդից. (Լմբ. սղ.։)

Ի տկար եւ ի փշալից թփումն մորենւոջն. (Ոսկ. գծ.։)

Բանջարքն, թուփքն մանունք, եւ ծառքն. (Ոսկիփոր.։)

Ի թփոյ ի մարգն զոգիսն տարեալ հանեն։ Պատուականագոյն քան զայն որ ի թփին կեանքն են. (Նիւս. կազմ.։)

Քրիստոսի սուրբ գարշապարացն մատուցանէին զծաղկաւէտ թուփս ծառոցն։ Հատանէին զծաղկաւէտ թուփս ոստոց. (Ճ. ՟Թ.։ Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թանձրաթուփ

Թաւաթուփ

Թուփայ, ի

Վարդաթուփ

Voir tout