s.

fore part of the lungs, or the part between the stomach and the lungs.

s.

Առաջք թոքոց ի կողմն կրծոց. (ըստ յն. եւ եբր. թոքք).

Եհար զարքայն իսրայէլի ընդ զրահսն եւ ընդ թոքառաջսն. (՟Գ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 34։)