s.

burning, baking.

s.

Թրծելն, իլն.

Թէ կարծիք բեկման ի թրծմանէ իցէ. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թրծումն թրծմունք
accusatif թրծումն թրծմունս
génitif թրծման թրծմանց
locatif թրծման թրծմունս
datif թրծման թրծմանց
ablatif թրծմանէ թրծմանց
instrumental թրծմամբ թրծմամբք