adj.

burnt, baked.

adj.

ὁπτός assus, assatus. tossus Թո՛ւրծ. թրծեալ. եփուն. թրծած, փիշկին.

Պարիսպք Բաբեղոնի ի թրծուն աղիւսոյ եւ ի նաւթոյ կազմեցան. (Եւս. քր. ՟Ա։)