adj.

bathed, wetted, moistened;

s.

cf. Թուրջ.

adj.

Թրջեալ. թացեալ. գ. Թրջել. թանալն. թրմումն.

Մանիքեցիքն, որ ի թրջած յարդիցն զտրտմութիւն պահոցն կեղծաւորին. (Կոչ. ՟Զ. յն. յարդիցն ջրովք։)