vn.

cf. Թքանեմ.

cf. ԹՔԱՆԵԼ.

Թքեսցո՛ւք ընկեսցո՛ւք եւ զայն. (Կոչ. ՟Ժ՟Բ։)

Եթէ փչեսցի կայծ, բորբոքեսցի. եւ եթէ թքեսցի ի նա, շիջցի. (Սիր. ՟Ի՟Ը. 14։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թքթքեմ, եցի

Ժայթքեմ, եցի

Շթքեմ, եցի

Voir tout