s.

tooth, indentation;
rock;
— ի ծովու, shoal, reef, shelf, sand-bank, sunken-rock.

s.

ԺԱՅՌ ὁδούς dens որ եւ ԺԵՌ, կամ ԺԻՌ. Ատամն, եւ ատամնաձեւ ինչ ցուցեալ. ուստի եւ Քարաժայռ, Ժօռատզորս տեսցես. կեռ, կեռիք.

Ժայռ մի ի հիւսիսոյ, որ երթայր ընդ մագմաս, եւ միւս եւս ժայռ որ երթայր ի հարավոյ ի գաբայէ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 5։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դժուարաժայռ

Ժայռաւոր

Քարաժայռ, ի, ից

Voir tout