va.

cf. Ժանգոտեմ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ժանգոտեցուցանեմ
դու ժանգոտեցուցանես
նա ժանգոտեցուցանէ
մեք ժանգոտեցուցանեմք
դուք ժանգոտեցուցանէք
նոքա ժանգոտեցուցանեն
Imparfait
ես ժանգոտեցուցանեի
դու ժանգոտեցուցանեիր
նա ժանգոտեցուցանէր
մեք ժանգոտեցուցանեաք
դուք ժանգոտեցուցանեիք
նոքա ժանգոտեցուցանեին
Aoriste
ես ժանգոտեցուցի
դու ժանգոտեցուցեր
նա ժանգոտեցոյց
մեք ժանգոտեցուցաք
դուք ժանգոտեցուցէք
նոքա ժանգոտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ժանգոտեցուցանիցեմ
դու ժանգոտեցուցանիցես
նա ժանգոտեցուցանիցէ
մեք ժանգոտեցուցանիցեմք
դուք ժանգոտեցուցանիցէք
նոքա ժանգոտեցուցանիցեն
Aoriste
ես ժանգոտեցուցից
դու ժանգոտեցուսցես
նա ժանգոտեցուսցէ
մեք ժանգոտեցուսցուք
դուք ժանգոտեցուսցջիք
նոքա ժանգոտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ժանգոտեցուցաներ
դուք մի՛ ժանգոտեցուցանէք
Impératif
դու ժանգոտեցո՛
դուք ժանգոտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ժանգոտեցուցանիջիր
դուք ժանգոտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ժանգոտեցուսջի՛ր
դուք ժանգոտեցուսջի՛ք