bot. s.

sycamore-tree.

s.

συκομορέα sycomorus cf. ՄՈԼԱԹԶԵՆԻ.

Ել ի ժանտաթզենին. (Ղկ. ՟Ժ՟Թ. 4։)

Որ ոչ իջանէ ի ժանդաթզենոյն, այսինքն որ ոչ դառնայ ի մեղաց, ոչ կարէ ապրել. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժանտաթզենի ժանտաթզենիք
accusatif ժանտաթզենի ժանտաթզենիս
génitif ժանտաթզենի ժանտաթզենեաց
locatif ժանտաթզենւոյ ժանտաթզենիս
datif ժանտաթզենւոյ ժանտաթզենեաց
ablatif ժանտաթզենւոյ ժանտաթզենեաց
instrumental ժանտաթզենեաւ ժանտաթզենեաւք