adj.

ill-favoured, of bad aspect, ugly.

adj.

ԺԱՆՏԱՏԵՍԻԼ որ եւ ԺԱՆՏԱՏԵՍԱԿ. ժանտ տեսլեամբ. դժնեայ. տգեղ. տձեւ։

Ժանտատեսիլն ժանեօք, եւ կնճթակերպ երեսօքն. (Ագաթ.։)

Մեծն անտոնիոս ետես զժանտատեսիլ բանսարկուն. (Լմբ. սղ.։)

Կին ժանտատեսիլ ծիրանիս զգեցեալ՜ Փիլ. (լին.։)

Ժանդատեսլի ժպրհերես անհուն բազմութեան. (Կաղանկտ.։)

Իբրութէ դէմք ժանտատեսիլք ի վերայ կերպարանին գեղեցկութեան. (Նիւս. կազմ.։)

Ժանդատեսիլգոյն կամ վատթարութիւն. (Պիտ.։)