s.

coinheriting, sharing in inheritance.

s.

συγκληρονομία, συγκλήρωσις cohaereditas, communio, societas լինել ժառանգակից. կցորդութիւն ի ժառանգականութեան.

Յորդեգրութիւն հօրն երկնաւորի, եւ ի ժառանգականութիւն քրիստոսի աստուծոյ. (Շ. թղթ.։)

Ծնանել յորդեդրութիւն հօրդ երկնաւորի ի քում ժառանգակցութիւն. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժառանգակցութիւն ժառանգակցութիւնք
accusatif ժառանգակցութիւն ժառանգակցութիւնս
génitif ժառանգակցութեան ժառանգակցութեանց
locatif ժառանգակցութեան ժառանգակցութիւնս
datif ժառանգակցութեան ժառանգակցութեանց
ablatif ժառանգակցութենէ ժառանգակցութեանց
instrumental ժառանգակցութեամբ ժառանգակցութեամբք