va.

to make heir, to cause to inherit or possess;
անուն պանծանաց անձին —, to achieve great renown;
կորուստ —, to cause to perish.

ն.

κατακληρονομέω, κληροδοτέω haeredem facio, sorte distribuo Տալ ժառանգել. մուծանել ի ժառանգութիւն. ժառանգ եւ տէր կացուցանել. վիճակեցուցանել. սեպհականել.

Սոքա են զորս ժառանգեցոյց մովսէս։ Ժառանգեցուցանիցեն ձեզ զերկիրն։ Ընդէ՞ր ժառանգեցուցեր մեզ մի ժառանգութիւն։ Ի վաստակս ժողովրդոց ժառանգեցոյց զիոսա.եւ այլն։

Իշխան է կենօքն ժառանգեցուցանել զնոսա. (Մխ. դտ.։)

Զիւր թագաւորութիւնն նոցա խոստովանայ ոչ տալ միայն, այլ եւ ժառանգեցուցանել. այս ինքն սեպհական նոցա առնել, որպէս եւ իւրն է սեպհական. (Խոսր.։)

Աւազակին զդրախտն ժառանգեցուցաներ։ զաւազակն ի դրախտն ժառանգեցուցաներ. (Շար.։ ՃՃ.։)

Զկեանս յաւիտենականս ժառանգեցուցանեմ նմա. (Ագաթ.։)

Օրհնութիւնս հոգեւորս մեզ ժառանգեցոյց. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։)

Քան զամենայն աղէտս զհիքագոյնն ժառանգեցուցանէ կորուստ։ Անուն պանծանաց յաւիտեան իւրումն ժառանգեցուցանէր անձին. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ժառանգեցուցանեմ
դու ժառանգեցուցանես
նա ժառանգեցուցանէ
մեք ժառանգեցուցանեմք
դուք ժառանգեցուցանէք
նոքա ժառանգեցուցանեն
Imparfait
ես ժառանգեցուցանեի
դու ժառանգեցուցանեիր
նա ժառանգեցուցանէր
մեք ժառանգեցուցանեաք
դուք ժառանգեցուցանեիք
նոքա ժառանգեցուցանեին
Aoriste
ես ժառանգեցուցի
դու ժառանգեցուցեր
նա ժառանգեցոյց
մեք ժառանգեցուցաք
դուք ժառանգեցուցէք
նոքա ժառանգեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ժառանգեցուցանիցեմ
դու ժառանգեցուցանիցես
նա ժառանգեցուցանիցէ
մեք ժառանգեցուցանիցեմք
դուք ժառանգեցուցանիցէք
նոքա ժառանգեցուցանիցեն
Aoriste
ես ժառանգեցուցից
դու ժառանգեցուսցես
նա ժառանգեցուսցէ
մեք ժառանգեցուսցուք
դուք ժառանգեցուսցջիք
նոքա ժառանգեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ժառանգեցուցաներ
դուք մի՛ ժառանգեցուցանէք
Impératif
դու ժառանգեցո՛
դուք ժառանգեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ժառանգեցուցանիջիր
դուք ժառանգեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ժառանգեցուսջի՛ր
դուք ժառանգեցուսջի՛ք