adj.

that searches, inquisitive;
bold, brazenfaced, impudent, importunate, troublesome.

adj.

Արմատ հյ. բայիս Ժտել, եւ յն. զիդէ՛օ, այսինքն խնդրել, հետաքննել, եւ յանդգնիլ. որպէս Հետաքրքիր. հետախոյզ. ընդվայրաքնին, եւ Յանդուգն հետամուտ. լտ. curiosus, եւ այլն. յն. պէսպէս.

Չի՛ք այնպէս ինչ քննող եւ ժիտ առ անյայտից եւ ծածկելոց իրացիբրեւ զբնոթիւն մարդկան. (Ոսկ. ՟ա. թես.։)

Զժիտս եւ զդատարկախոյզս արգելու սակաւ կանիւս. (Սամ. երէց.։)

յորժամ լիրբ եւ ժիտ իցես իբրեւ զշուն. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պաժիտ

Օժիտ, ժտից, ժտաց

Voir tout