adj.

intellective, intellectual;
intelligent;
spiritual;

s.

the mind, the intellect, the understanding;
—ք, the spirits of light, the Angels.

adj.

νοητός intelligibilis. Իմանալի. որ մտօք է տեսանելի, եւ ոչ աչօք. Եւ այս է յոյժ սքանելի եւ իմացական տեսութիւնք. Եղիշ. խաչել.։

Իմացական ի վեր քան զբան՝ աստուածախաչ, որ է գործի կենաց. (Անյաղթ բարձր.։)

Իմացական որ մտաց իմանի, այսինքն աստուածախաչ եղեալ գործի սպանման, եւ նոյն գործի կենաց. (Շ. բարձր.։)

Իմացական մաքուրնուիրօք, եւ մտաւորն պատարագօք. (Նար. խչ.։)

Չէ անտեղի զայս իմանալ՝ թէ կարգեցան, զարդ իմ պայծառ, ունել զխորհուրդ իմացական. (Շ. իմ. եղակ.։)

ԻՄԱՑԱԿԱՆ. νοητικός intelligendi vi praeditus, intellectualis Իմացօղ. իմացուն. որ իմանայ.

իմանալտայ՝ որոց միտս ունին իմացական. (Խոսր.։)

Ստեղծանէ իմացականս միտք զիս յաթոռ առաջնորդութեան. (Լմբ. սղ.։)

s.

ԻՄԱՑԱԿԱՆՆ. գ. Միտք. իմացօղ զօրութիւն. Հաւատքն իմացականին է ներգործութիւն։ Հաւատամք իմացականիս գիտութեամբ. (Լմբ. էր ընդ եղբ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

ԻՄԱՑԱԿԱՆՔ. Հրեշտակք. Հոգերէնք.

Այս են հրաշք զարմանալիք ի վեր քան զմիտս իմացականաց. (Անան. եկեղ։)

Իմացականքն անայլայլելիք են ըստ էութեանն. (Նիւս. բն.։)

ինն են աստուածային դասք իմացականացն. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Իմացականութիւն, ութեան

Voir tout