s.

chief ruler, first prince;
prime minister;
dictator.

adj. s.

պետ եւ գլուխ իշխանաց. մեծ իշխան.

Ել նստաւ իշխանապետ ի վերայմահու եւ դժոխոց. (Անան. ի յովնան.։)

Յորժամ յարիցէ միքայէլ մեծն իշխանապետ. (Դամասկ. յն. իշխան։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Իշխանապետութիւն, ութեան

Voir tout