s.

descent;
fall;
declivity;
act of sinking;
subsidence.

s.

Իջանելն. էջք. ինջնալը.

Ելմունս անկատարս, իջմունս անհաստատս. (Նար. ՟Ի՟Է։)

Իջոյց նման իջման քոյին. (Յիսուս որդի.։)

Զի՞նչ հարկ աստուծոյ ջմանն ի յերկիր. (Լմբ. Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif իջումն իջմունք
accusatif իջումն իջմունս
génitif իջման իջմանց
locatif իջման իջմունս
datif իջման իջմանց
ablatif իջմանէ իջմանց
instrumental իջմամբ իջմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զիջումն, ման

Շիջումն, ման

Voir tout