s.

cf. Լալիւն.

s.

ԼԱԼԻՔ ԼԱԼՈՒԹԻՒՆ ԼԱԼՈՒՄՆ. cf. ԼԱԼԻՒՆ. κλαυθμός. լաց, ողբ.

Կատարեցան աւուրք սգոյ լալեացն մովսէսի. (Օր. ՟Լ՟Դ. 8։)

Ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք. (Սղ. ՟Ի՟Թ. 6.)

Վայ վայ.. . արդ եղիցին լալիք նոցա. (Միք. ՟Է. 4։)

Լցաւ լալեօք (կամ լալովք). (Երեմ. ՟Խ՟Ը. 5։)

Ողբոց եւ լալեաց է գործն այն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 27։)

Լռեցուցանէ զկառաչիւն լալեաց. (Մանդ. ՟Է։)

Ձայն կրկնակական եղերերգութեան լալեաց բազմութեան։ Թէ զլալեացս ձայն հատես. (Նար. ՟Խ՟Ե. ձ։)

Ջանայ խափանել ի մեռելոյն ըզմոլեկան լալիսն. (Կաղանկտ.։)

ամենայնփեսայից լի էին բերանք ողբոց լալութեան. (՟Ա. Մակ. ՟Ա. 28։)

Եղեւ լալումն եւ ողբումն մեծ. (Յուդթ. ՟Ե. 18։)

Յոյժ բազմանայ լալումն ողբոյս. (Եղիշ. ՟Դ։)

Անկէտ լալումն աչաց եղկելոյս. (Նար. ՟Լ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լալութիւն լալութիւնք
accusatif լալութիւն լալութիւնս
génitif լալութեան լալութեանց
locatif լալութեան լալութիւնս
datif լալութեան լալութեանց
ablatif լալութենէ լալութեանց
instrumental լալութեամբ լալութեամբք