adj.

large, broad, ample, vast, spacious, extensive;
գետ ի — ծաւալեալ, a mighty mass of flowing water, an immense, or over flowing river;
բարձր եւ — հասակաւ, a tall and stout man, fleshy, corpulent.

adj.

πλάτος latus, -a, -um. Ընդարձակ ըստ աջոյ եւ ձախոյ տարածութեան. տարածեալ ըստ կողմանցն, իրօք կամ նմանութեամբ. լան.

Զբաժակն քեռ քո արբցես՝ զխորն եւ զլայնն. (Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 32։)

պեղեալ երկուս հորս՝ յոյժ քաջախորս. եւ սաստկապէս լայնս. (Խոր. ՟Գ. 32։)

Լայն իմն միջոցաւ իսպառ որոշեալ. (Նար. ՟Զ՟Գ։)

Բարձր եւ լայնհասակաւ. (Ագաթ.։)

Լայն եւ ճոխ բանիւ. (Նախ. ՟ա. մակ.։)

adv.

Որպէս Լայնաբար, կամ ճոխաբար. Ղուկասլա՛յն եւ ընթարձակ գրեաց, զի եւ պօղոս յորդառատ էր ի բանս. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդլայնեմ, եցի

Ընդլայնումն, ման

Լայնագոյն

Լայնադէմ

Լայնադիր

Լայնաթեւ

Լայնաթիկունք

Լայնալանջ

Լայնալիճ

Լայնալիր

Լայնախորհուրդ

Լայնածաւալ

Լայնակամար

Լայնակայլակ

Լայնական

Լայնակօս

Լայնահանճար

Լայնաձիգ

Լայնաճակատ

Լայնանամ, ացայ

Voir tout